Zazáří nám světlo

BVNC25.17SNM

Lidé, kteří žili dříve, před námi, v době před objevem a technickým využitím elektřiny, se báli temnoty více než my, lidé (post)moderní doby. Temnota znamená izolaci, odloučení, nejistotu, zlo a také nevědomost.

Dodnes mluvíme o skutcích, se kterými je spojena obava, aby nevyšly na denní světlo, nebo o temném středověku, o době nevědomosti a úpadku. Světlo, zvláště jasné denní světlo, proměňuje temnou situaci. Takový kontrast světla a temnoty se používá v dnešní liturgii k tomu, aby se osvětlilo tajemství Vánoc. „Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.“ (žalm)

„Otče, jsme naplněni novým světlem. … Ať světlo víry prozáří naše slova a skutky.“ (vstupní modlitba) Narození našeho Pána vymezuje počátek křesťanské éry. Křesťanství – křesťané, ty a já, naplněni světlem víry – by mělo vrhat světlo na temné lidské situace, a to skrze naše slova a skutky. Světélka našeho vánočního stromečku by měla symbolizovat tento křesťanský záměr.

Spása je zaslíbena „dceři Sionské“, svaté hoře v Jeruzalémě, která zastupuje Boží lid. Mají se nazývat „těmi, které vykoupil Pán“. Církev to znovu použije pro narození Krista, což značí počátek našeho vykoupení z temnoty a nevědomosti. „Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.“ (žalm)

Boží láska a dobrota byly dříve člověku do jisté míry skryty. Člověk, který kráčí životem pouze se světlem svého vlastního rozumu, žije v pološeru. Není si vědom nesmírné přítomnosti milujícího Boha. Technický příměr – televizní podívaná už je ve tvém pokoji, ale ty si to neuvědomuješ, dokud nenaladíš televizi. Boží láska se „zjevila“ v Pánu Ježíši, jsme si toho vědomi, a to nám přináší spásu. Svatý Pavel nám připomíná, že je to svobodný dar Boží, za který bychom měli být neustále velmi vděční.

Svatý Lukáš spojuje Ježíše s pastýři, s chudým lidem, se členy opovrhovaného povolání, tak jak to bude v evangeliu podobně dělat s nevěstkami, celníky a jinými hříšníky. Tito sociálně znevýhodnění lidé uviděli světlo. „A sláva Páně se kolem nich rozzářila.“ Proto jejich rozhodnutí: „Pojďme tam a uvidíme!“ Lukáš chce, abychom dnes udělali to samé: běž a podívej se, snaž se pochopit, co ti bylo řečeno o tomto dítěti. Panna Maria by nám měla být příkladem: „Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“

Misálek, translated by Káňa, T. (aktualizace 28. 4. 2021)