Filosofický slovníček

Malý filosofický slovníček anglicko-český jsem vytvořil při četbě anglických textů o filosofii. Je velmi hrubý, neúplný a upřednostňuje jenom něco, jak to bylo mým zájmem (anglické pojmosloví z Heideggerovy filosofie najdete jinde na webu Károviny).

Nejen Heidegger je pak proslulý svými filosofickými novotvary, které vyvolávají při překladu novotvary v jiných jazycích. Svědectví mého boje s anglickými filosofickými výrazy při překladu do češtiny může být snad někomu pomocí, jsem otevřený kritice a následným korekturám.

TK (aktualizace 7. 2. 2021)

Anglický výrazČeský překladPoznámka
a pure logical languagečistě logický jazyk 
alétheiapravda, reálnéco je pravdivé, musí být reálné
alterityjinakost 
analytic logicanalytická logika 
analytic or linguistic schoolanalytická či lingvistická škola 
analytic philosophyanalytická filosofie 
a-posteriori knowledgeaposteriorní poznání 
appearancejev 
a-priori (synthetic and analytic) knowledgeapriorní (syntetické a analytické) poznáníapriorní a aposteriorní poznání, syntetické a analytické soudy (Kant)
argumentargument 
assumptionpředpoklad, domněnka 
attributepřípadek, atributje to jsoucno, má své bytí (existenci), ptáme se na vlastnosti, např: jak je to široké, kde to je, z čeho to je, jakou to má barvu, čí to je…?
beingbytí, existence, jsoucnože to je; existence jsoucen (entit)
beingsjsoucna, entityto, co je; jsoucna (entity) ve své rozmanitosti
categorykategorieskupina, druh
causationkauzalitavazba příčin a následků
certain knowledgejisté poznání 
classtřída 
common sensezdravý či selský rozumrozumný
common talking (Gerede)společné mluvení (Gerede)Heidegger (?)
conceptionpojempředstava, pojetí, koncepce, nápad, chápání
conclusionzávěr 
connective logickonektivní logikalogika spojek
consciousness itself = transcendental ego (Descartes) = absolute being (Husserl)vědomí samo = transcendentální ego (Descartes) = absolutní bytí (Husserl)Sjednocující sféra pro objekty a úkony, vědomí nemůžeme poznat přímo, jen skrze jeho objekty a úkony, dává svým vlastním objektům a úkonům bytí
consciousness of „universally-true“vědomí „univerzálně-pravdivé“vědomí „obecně-pravdivé“
continental philosophykontinentální filosofieEvropa mimo Anglii
different modes of realityrůzné způsoby realitynapř. fyzický, matematický, logický, psychologický, metafyzický…
discourse (system of thinking)diskurz (systém myšlení) 
encounter (open)zkušenost (otevřená) 
equationrovnice 
existence, subsistenceexistence, subsistence 
experiencezkušenost 
human beinglidské bytílidská bytost, člověk
human nature (innate)lidská přirozenost (vrozená) 
identityidentita, stejnost 
In practical concern distance becomes de-geometricized (a caller on a telephone x a person in the next room).Při praktickém zájmu je vzdálenost zbavená geometrického prostoru (telefonující osoba x osoba ve vedlejším pokoji).Je jedno, zda je druhá osoba při telefonním hovoru ve vedlejším pokoji nebo v Jižní Americe.
incompleteness theorempravidlo neúplnostinapř. kvůli číslu pí; také problém paradoxů
judgementsoud, usuzování 
knowledgepoznání 
logiclogika (výroková) 
logical analysislogická analýza 
mattermaterie 
meaningvýznam, smyslzáměr, cíl
meaningful is verifiablesmysluplné je verifikovatelné 
mind-brain identityjednota či identita mozku a mysli 
notionpředstava, pojem 
obviousevidentní, zřejmý 
on denotingo označeníRussel
onticontickýtvrzení o nějaké entitě (jsoucnu) nebo jiné
ontologicalontologickýtvrzení týkající se bytí takových entit (jsoucen)
paradigmparadigma, model (myšlení)změna paradigmat (Galileo Gallilei, Einstein)
physical objectfyzický objekt 
picture theory of meaningobrázková teorie významu, smyslu 
predicatepredikát výrokují, padá, je nesnadný, je muž
propositionvýroktvrzení, teze, teorie
purposeúčelsmysl, záměr, cíl
quantum theorykvantová teorienení slučitelná s tradiční definicí kauzality
reduction: 1. phenomenological (brackening)1. fenomenologická redukce (uzávorkování)všechny reálné objekty (jednotliviny), které nejsou ve vědomí
reduction: 2. phenomenological (brackening)2. fenomenologická redukce (uzávorkování)izolovat objekty – přípustný je i kentaur (noemata) a akta – analyzování, vzpomínání, kalkulování… (noeses) vědomí
reduction: 3. phenomenological (brackening)3. fenomenologická redukce (uzávorkování)Objekty a úkony jsou mnohých různých typů – když je uzávorkujeme, zůstane absolutní bytí
referential theory (about language)referenční teorie (o jazyku) 
sensationvzruch 
sensesmyslpocit, dojem
sense and referencesmysl a odkaz(ovací hodnota)Frege
sentence singular, particular, universalvýrok jedinečný, částečný, všeobecný 
solipsismsolipsismusjediný správně (nebo nakonec) poznatelný svět je ten svět konstituovaný ve vlastním vědomí jednotlivce
statementvýrokprohlášení, vyjádření
subjectsubjekt výrokuvšechny objekty, o kterých v logice mluvíme: Aristoteles, my, kráčení
sublime (mathematical and dynamic)božské, dokonalé, vyvýšené, vznešené? (matematické a dynamické)od latinského sublimis
substancesubstance, podstataje to jsoucno, má své bytí (existenci), ptáme se: Co to je? (na rozdíl od otázky, zda to je)
sufficient reasondostatečný důvod 
The critique of Judgement. How we can know the „beautiful“.Kritika soudnosti. Jak můžeme poznat „blaženost“.Kant. Co smím doufat?  
The critique of practical reason. How we can know the „good“.Kritika praktického rozumu. Jak můžeme poznat „dobro“.Kant. Co mám konat?
The critique of pure reason. How we can know the „true“.Kritika čistého rozumu. Jak můžeme poznat „pravdu“.Kant. Co můžu vědět?
the experience in consciousness having a perceptionzkušenost, že (smyslové) vnímání máme ve vědomí (?)je jediná fenomenologická jistota
the logic of classeslogika tříd 
The umbrella is.Deštník je.oznamujeme, že to existuje, že to má své bytí, které není ani substancí ani atributem
transcendental egotranscendentální egoVyvolává reálný svět a produkuje smysl, význam toho, co existuje. A v něm je absolutní bytí.
universalsuniverzálievšeobecné pojmy
verification principleverifikační princip(sám) není testovatelný

TK (aktualizace 27. 2. 2021)