Duch svatý, dar Otce

DVKN08.17SNM

Dřevěná loď plná plachtoví je úchvatná, ale bez větru k ničemu. Církev symbolizovaná takovou lodí, potřebuje vítr, dech života, Ducha svatého, kterého každý z nás už nějak přijal při křtu svatém. Padesátý den po Velikonocích Židé slavili dar Mojžíšova zákona na Sinaji a ustanovení Izraele za Boží lid.

My, křesťané, slavíme o slavnosti Pentekostes (padesátý den po Velikonocích) udělení daru Ducha svatého Božímu lidu a ve spojení s tím ustanovení nového Izraele, církve. Duch svatý nám připomene všechno to, čemu nás Pán naučil, dá nám pochopit naši víru nejen rozumem, ale i srdcem, úplně.

Bible, zvláště Nový zákon, by se nikdy neměly číst v minulém čase. Je to slovo Boží pro tebe i pro mne, právě teď, aktuálně! Ježíšův Duch je s každým věřícím. Svatý Lukáš popisuje vylití Ducha svatého opravdu padesátý den po Velikonocích. Křesťanské poselství je pak určeno pro všechny lidi, nejenom pro vyvolený národ. Duch svatý obnovuje život.

Svatý Pavel se ve 2. čtení zaměřuje na shromáždění věřících v Korintě. Objevila se mezi nimi charismatická skupina, která měla dar jazyků, ale k dobru společenství nepřispívali. Kdo nepatřil mezi ně, byl přehlížen jako křesťan druhé kategorie, a tak ve společenství věřících docházelo k rozkolu. Pavel charismatiky neodsuzuje, ale povzbuzuje je, působí-li skrze ně Duch svatý, tak to musí vést k jednotě společenství. A Ducha svatého má ten, kdo vyznává, že Ježíš je Pán, a vyznává to různými způsoby, nejenom tím, že má dar jazyků. Každý dar Ducha svatého musí být prospěšný pro společné dobro věřících, pro celé společenství.

Evangelijní úryvek dnešní neděle se někdy trefně nazývá jako: „Seslání Ducha svatého podle Jana.“ Duch svatý je učedníkům dán jinak, než jsme slyšeli v prvním čtení ze Skutků apoštolů. Ježíš užívá symbolismu dýchání, když předává svatého Ducha učedníkům, a to hned prvního dne, kdy z mrtvých vstal. Dýchání bylo symbolem života pro antické židovství, pomysleme i na dnešní resuscitaci, kdy nejinak se uvádí znovu do života než dýcháním. I v prvních kapitolách Bible je to Bůh, který dechem dává život prvnímu člověku a celému stvoření. Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a štědře rozdávej ze svých darů.

Misálek, translated by Káňa, T. (aktualizace 2. 5. 2021)