Kněžství všeobecné a služebné. Odlišnost úkolů

BMZD29.13VTK

Dnešní perikopa z Evangelia svatého Marka nám říká: Kdo by chtěl být mezi Vámi veliký, ať je vaším služebníkem. … Ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Proto se můžeme pozastavit u svátostného kněžství, které má služebný charakter, a v návaznosti na to u všeobecného kněžství, které se týká všech pokřtěných.

Kněžství všeobecné a kněžství služebné[1]

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný Velekněz (viz terminologie!), chtěl, aby jeho církev měla účast na jeho jediném a nerozdělitelném kněžství. „Jeden je vyvolený Boží lid: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“ (Ef 4,5); společná je důstojnost údů, která vzniká z jejich znovu-zrození v Kristu, společná je milost synovství, společné je povolání k dokonalosti.“ [2] Ačkoli je mezi všemi „opravdová rovnost v důstojnosti a v činnosti společné všem věřícím při budování Kristova těla“, byli někteří z Kristovy vůle ustanoveni pro jiné „jako učitelé, rozdělovatelé tajemství a pastýři.“[3] Jak všeobecné kněžství věřících, tak kněžství služebné, čili hierarchické „se sice od sebe podstatně liší, a ne pouze stupněm, přesto však jsou ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé – každé svým vlastním způsobem má účast na jediném kněžství Kristově“.[4] Mezi nimi je účinná jednota, protože Duch svatý sjednocuje církev ve společenství a ve službě a udílí ji různé hierarchické a charismatické dary.[5]

Podstatný rozdíl mezi všeobecným kněžstvím a kněžstvím služebným není tedy v kněžství Kristově, které zůstává navždy jediné a nerozdělené, ani ve svatosti, ke které jsou povoláni všichni věřící: „Kněží dostávají od Krista ve svátosti kněžství skrze Ducha svatého zvláštní dar, kterým mohou pomáhat Božímu lidu věrně a úplně realizovat jeho všeobecné kněžství.“[6]

Různost se týká způsobu účasti na Kristově kněžství a je podstatná v tom smyslu, že „zatímco se všeobecné kněžství věřících uskutečňuje v rozvoji křestní milosti, v životě víry v naději a lásce, životě podle Ducha, služebné kněžství slouží všeobecnému kněžství, je zaměřeno na rozvoj křestní milosti všech křesťanů“.[7]

Charakteristické znaky, které odlišují služebné kněžství biskupů a kněží (a jáhnů?) od všeobecného kněžství věřících, čímž vymezují ohraničení jejich spolupráce na posvátné službě, lze shrnout následovně:

a) služebné kněžství má svůj původ v apoštolské posloupnosti a je vybaveno posvátnou mocí,[8] která spočívá v možnosti a zodpovědnosti jednat v osobě Krista – Hlavy a Pastýře.[9]

b) služebné kněžství dělá z vysvěcených služebníků služebníky Krista a církve, a to skrze oprávněné hlásání Božího slova, slavením svátostí a pastoračním vedením věřících.[10]

„Služebníci kněžského stavu zcela závisí na Kristu, který jim uděluje poslání i pravomoc, jsou tedy opravdu „služebníky Krista“, podle příkladu toho, který pro nás dobrovolně na sebe vzal „přirozenost služebníka“ (Flp 2,7). Slova a milost, jejichž jsou služebníky, nepatří jim, nýbrž Kristu, který jim je svěřil pro druhé, a stávají se tak dobrovolně služebníky všech.“[11]

Jednota a odlišnost služebných úkolů

Jestliže vytváří pro kněze vykonávání úkolů učit, posvěcovat a vést (munus docendi, sanctificandi et regendi) podstatu pastorační služby, různé funkce vysvěcených služebníků tvořící nerozdílnou jednotu nemohou být chápány odděleně jedny od druhých, nýbrž je musíme chápat v tom, jak si navzájem odpovídají a doplňují se. Nevysvěcení věřící mohou s pastýři spolupracovat pouze na některých z nich, a to do určité míry, pokud jsou povoláni k vykonávání této spolupráce náležitými způsoby a oprávněnou autoritou. Sám Ježíš Kristus „ve svém těle, to je církvi, ustavičně rozděluje dary nutné k různým službám, kterými si s jeho pomocí navzájem pomáháme ke spáse“.[12]Plnění těchto úkolů však nedělá laika pastýřem: úřad (kněze) není konstituován úkolem, nýbrž svátostným svěcením. Jen svátost kněžství dává posvěcenému nositeli úřadu zvláštní účast na úřadě Krista – Hlavy a Pastýře a na jeho věčném kněžství. Úkol plněný v zastoupení odvozuje svou legitimitu formálně a bezprostředně od oficiálního pověření pastýřem. Jeho konkrétní plnění podléhá řízení církevní autority.“ [13]

Vatikán, 1997 (aktualizace 9. 5. 2021)

 1. V homilii se čerpá z Instrukce k některým otázkám ohledně možnosti laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími, (Vatikán 1997) Sekretariát ČBK, Praha 2001.
 2. Dokumenty II. vatikánského koncilu, Věroučná konstituce Lumen gentium č. 32, Zvon, Praha 1995.
 3. Tamtéž.
 4. Tamtéž, č. 10.
 5. Srov. tamtéž, č. 4.
 6. Jan Pavel II., Posynodální apoštolská adhortace Pastores dabo vobis (25. března 1992), č. 17; Zvon, Praha 1993.
 7. Katechismus katolické církve č. 1547; Zvon, Praha 1995.
 8. Srov. Dokumenty II. vatikánského koncilu, Věroučná konstituce Lumen gentium č. 10, 18, 27, 28, Zvon, Praha 1995; Presbyterorum Ordinis, 2, 6; Zvon, Praha 1995; Katechismus katolické církve č. 1538, 1576; Zvon, Praha 1995.
 9. Posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. Pastores dabo vobis, č. 15; Zvon, Praha 1993; Katechismus katolické církve č. 875; Zvon, Praha 1995.
 10. Srov. Posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. Pastores dabo vobis, č. 16; Zvon, Praha 1993; Katechismus katolické církve č. 1592; Zvon, Praha 1995.
 11. Katechismus katolické církve č. 876; Zvon, Praha 1995.
 12. Dokumenty II. vatikánského koncilu, Věroučná konstituce Lumen gentium č. 7; Zvon, Praha 1995.
 13. Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. Christifideles laici, č. 23; Zvon, Praha 1990.