Za koho mě pokládáš ty? Symbol klíčů

AMZD21.14TKK

Boží slovo dnešní neděle, první čtení z Knihy proroka Izaiáše a čtení z Evangelia podle Matouše, nám poukazuje na symbol klíčů, se kterými je spojena autorita a zodpovědnost. Petr, skála, se stane základem nebeského království na zemi, církve.

Podle proroka Izaiáše namísto správce Šebny bude povolán nový správce královského paláce, Eljakim, a jemu budou předány klíče Davidova domu – když Eljakim otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře.

V Evangeliu podle Matouše Kristus Král poblíž Césareje Filipovy předává symbolem klíčů svoji moc apoštolovi Petrovi. A praví: „Cokoliv svážeš – rozvážeš na zemi, bude svázáno – rozvázáno v nebi.“ Pro apoštola Petra a jeho nástupce na apoštolském stolci je to veliká zodpovědnost.

Malou chvíli předtím se Kristus ptal učedníků, za koho lidé Ježíše – Syna člověka – pokládají. Odpovědí byly nepřesné názory směřující však k plnosti pravdy o Ježíšovi. Lidé podle učedníků Ježíše považovali za Jana Křtitele, za Eliáše, za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.

Ježíš chtěl slyšet také vlastní názor apoštolů a ptal se jich: „Za koho mě pokládáte vy?“ A Petr z vnuknutí Ducha svatého řekl, ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Pod tlakem veřejného mínění ostatních by to snad nebyl býval Petr řekl. Ale tento pravdivý názor na Ježíšovu osobu mu zjevil sám nebeský Otec. Petr pravdu o Ježíšovi vyslovil bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad. Ježíš nazývá Petra blahoslaveným, z jeho jména Petr, řecky skála, poukazuje na skálu, pevný základ svého Božího království na zemi, církve.

Za koho mě pokládáte vy, za koho mě pokládáš ty, zní Ježíšova otázka tady a teď pro tebe. Každý z nás může dát nějakou odpověď podle stupně náboženských znalostí a osobní víry v Mesiáše, Syna živého Boha.

Je s podivem, za čím vším tento vtělený Bůh, bohočlověk Ježíš, v dějinách světa stojí. Pomysleme na jeho život – narozen v cizí stáji, položen do cizích jesliček, kázal z cizí loďky, večeřel před svým utrpením v cizí horní místnosti, položen do cizího hrobu.

A přece – po smrti nezapomenut jako jiní, jemu patří tolik chrámů po celém světě. Nic umělecky neztvárnil – a tolik umělců se muselo vypořádat s tímto fenoménem Ježíš Nazaretský, jak sochaři, tak malíři a další. Nenapsal jedinou knihu – a tolik knih po dlouhé věky pojednávalo a pojednává o Kristově životě a díle. Patří mu všechny mesiášské biblické tituly, není zapomenut jak jiné světské autority (politici, diktátoři, revolucionáři a jiní mocipáni). Kdo je tedy Ježíš dnes, pro tento svět, pro tebe?

Ježíš po tobě požaduje tvé osobní vyznání, které je vedeno Duchem svatým. Chce být pro tebe tady a dnes. Ve tvé životní situaci. Chce ti být Učitelem, Lékařem, Pastýřem, Veleknězem, Mesiášem, bratrem a zároveň Bohem, v Bohu i Otcem a skrze Pannu Marii chce takový Bůh Otec ukazovat svoji mateřskou tvář. Pokud jde o podstatné v životě, o naši víru, nedejme na to, co si myslí anebo říkají ostatní. Ježíše zajímá tvůj postoj, tvůj názor, tvé přesvědčení, tvá víra a tvé osobní vyznání.

TK (aktualizace 2. 5. 2021)