Očekávání Ducha svatého

AVKN07.17TKK

Nacházíme se uprostřed doby očekávání na seslání Ducha svatého (50. den po Velikonocích, Pentecostes), poté, co jsme oslavili Ježíšovo Nanebevstoupení (40. den od Velikonoc). A spolu se slavností Zmrtvýchvstání (3. den po Ježíšově umučení) jsou to tři mezní události, které vytváří charakter velikonočního období.

V tomto čase modliteb novény k Duchu svatému se můžeme sami sebe ptát, zpytovat svá svědomí: jak jsem spokojen se svojí minulostí? Pochybil jsem proti Božím přikázáním? Jak plánuji svoji budoucnost, jen podle svých představ anebo jako Ježíšův věrný učedník, který mu naslouchá?

První dvě tajemství Velikonoc, Ježíšovo zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, můžeme propojit a vidět v nich dva způsoby tajemství Ježíšova návratu k Otci: Pánovo neviditelné vyvýšení při vzkříšení a viditelnou manifestaci tohoto tajemství na hoře Olivové. Hora Olivová byla vzdálena od Jeruzaléma pouhou povolenou délku sobotní cesty, podle výpočtu rabínů to nemělo být (zohledníme-li naši délkovou míru) víc než 1100 m, a tak to odpovídá samozřejmě i dnešní skutečnosti, jak to mohou potvrdit poutníci do Svaté země. Neznamená to však, že se Ježíšovo nanebevstoupení historicky odehrálo v sobotu.

Pán sedí po pravici Otce a uděluje Ducha svatého, kterého tolik potřebujeme a vroucně očekáváme. Písmo svaté, podle Skutků apoštolů, naposledy zmiňuje Marii, Ježíšovu Matku, právě při tomto očekávání Ducha svatého společně s jedenácti apoštoly v horní místnosti, ve večeřadle.

Radujte se, máte-li účast na Kristově utrpení, těmito slovy nás povzbuzuje svatý Petr ve 2. čtení dnešní neděle. Až se totiž plně zjeví Kristova sláva, budeme s ním radostně jásat. Trpí-li někdo za to, že je křesťanem, a takoví lidé jsou i dnes, a podle statistik je jich dokonce stále víc, za takové utrpení pro Kristovo jméno se stydět nemusí.

Dnešní evangelium je vzato z Ježíšovy Velekněžské modlitby Evangelia podle Jana. Ježíš se modlí za své učedníky, které mu dal Otec. Všechno pak, co má Otec, náleží i jeho Synu. Ježíš odchází k Otci, zatímco učedníci zůstávají ve světě. Spolu s nimi a s Pannou Marií očekávejme vylití Ducha svatého, připravme svá srdce na přijetí jeho darů. Přijď Duchu svatý a naplň srdce svých věrných. Amen.

TK (aktualizace 23. 4. 2021)