Svatá rodina

CVNC30.13TKK

Sestry a bratři v Kristu, dnešní svátek Svaté rodiny je pro nás výzvou, abychom se zamysleli nad tím, jaký význam a jaké místo má rodina v našem životě. Ježíš, Maria a Josef se nazývají svatou rodinou, ale kvůli Božímu záměru ve skutečnosti zcela nenaplňují požadavky tradice na to, jak má správná rodina vypadat.

Josef zůstal pro Pannu Marii snoubencem, nestal se manželem. Maria počala Ježíše z Ducha svatého a zůstala zázračným dotekem Božím Pannou před, při i po porodu, jak učí církev. A Ježíš sám není obyčejné dítě, je to vtělený Boží Syn, Boho-člověk. Přes tyto všechny výjimky nazýváme společně Ježíše, Marii a Josefa Svatou rodinou. Svatost této rodiny se zakládá v osobní svatosti každého z nich, rodinou se pak mohou nazývat na základě příkladného soužití a harmonických vztahů mezi sebou. Je to vztah lásky mezi mužem a ženou, společná láska a příkladná výchova dítěte – pomysleme na předávání náboženských tradic, každoroční putování Svaté rodiny do Jeruzaléma, jak nám o tom podává zprávu dnešní perikopa Evangelia podle Lukáše.

V dnešní době, kdy se upřednostňují práva menšin i ve věci rodiny, tak se ztrácí jasné kontury toho, co vlastně rodina je. Kdo nezakusil život v příkladné, spořádané rodině, stěží nalézá řád pro svoji rodinu, až dospěje, když život v rodině zvolí jako své životní povolání. Dnešní svátek je výzvou pro všechny rodiny, aby se znovu obrátily a navrátily na cestu Páně. Dobrá rodina vytváří domov pro jednotlivé členy a přijímá je takové, jací jsou. V dobré rodině fungují sociální vazby – pomoci slabším, malým, nemocným, starším. Dobrá rodina je zázemím, kde se můžeme navracet ze svých životních cest hledání, nalézání a bohužel i nejednoho ztroskotání. Dobrá rodina dokáže vždy přijmout toho, který má za sebou zkušenost marnotratného syna, marnotratné dcery. V dobré rodině je spravedlivý otec a milosrdná matka požehnáním. Dobrá rodina je základem nejen farnosti, a tedy církve, ale celé fungující společnosti. Spořádaná fungující rodina je dobrým příkladem pro mladé, že i takhle lze žít, věrně zachovávat Boží řád, desatero, a že řád pak napomáhá i k zachování rodiny a dobrých vzájemných vztahů, když přijdou chvíle těžkých životních zkoušek, o kterých byste mnozí mohli sami vyprávět.

Dnes máme velkou radost z manželských párů naší farnosti, které si zůstávají věrni. Za malou chvílí budou obnovovat své manželské sliby. Věřím, že to pro ně nebude jenom formalita, ale opravdové nové rozhodnutí žít svůj vztah obětavé lásky a věrnosti až za hrob. Žít v rodině na základě lásky, jak nás tomu učí i rodina svatá, Ježíš, Maria a Josef.

TK (aktualizace 29. 4. 2021)