1. Absolutno

Absolutno či nekonečno (není to jen neukončená řada, např. čísel u Ludolfova čísla pí). A níže můžeme číst několik poznámek k danému tématu.

 1. Filosofové postulují absolutno, nekonečno, boha.
 2. Bůh filosofů contra nebo = Bůh zjevení?
 3. Dochází-li filosofové k absolutnu, k nekonečnu, k bohu, tak až po putování v říši konečného jsoucna (zjevení Boží jde opačným směrem).
 4. K bohu vede cesta náboženství a cesta filosofie (člověk je však jednota obojího).
 5. Whitehead – jedině Aristoteles přemýšlel o Bohu nezávisle na víře a filosoficky víc nelze říci.

Existence boha nebyla uvedena v pochybnost

 1. Velký filosofický spor se nevede o existenci absolutna, nekonečna.
 2. Sporné je, zda toto absolutno je osoba, duch a jak ho pak máme chápat.
 3. Dialektičtí materialisté – svět je nekonečný? Věčný? Neomezený? Absolutní? Nepodali důkaz nekonečné a věčné hmoty.
 4. Máme povinnost tázat se, jaké důvody nás nutí k přijetí boží existence.

Intuicionisté

 1. Bůh (absolutno) je dán přímo, ve zkušenosti (Bergson – u mystiků).
 2. Sheler, Jaspers – nezakoušíme boha v něm samém, ale v nějakém konečném jsoucnu, člověk uchopuje nekonečno nepřímo ve svém vlastním bytí – tedy intuitivní náhled do konečného jsoucna s možností uchopit absolutno.

Illacionisté (illatio – úsudek, logická operace)

 1. Jsoucnost-existenci boží je možné vyvodit apriori, z pouhého myšlení (Anselm, Descartes, Spinoza, Hegel, Akvinský(?), vyvrátil pak Kant).
 2. Někteří filosofové přijímají různé důkazy boží existence založené na zkušenosti (Whitehead): ve světě neustálé vznikání – všechno co je, se stává – tedy existence hnací síly – kreativita. Proč má být však toto nové uzpůsobeno tak a ne jinak, proč působí právě tyto přírodní zákony? Vysvětlení neexistuje, pokud nepřipustíme jakéhosi boha (princip konkretizace – důvod, proč jsou věci tak jak jsou a ne jinak).
 3. Proč je vůbec svět, a to tento svět a ne jiný? Ve světě samém žádný důvod neexistuje – tedy není absolutnem, ale absolutno musíme přijmout.

Iracionalisté

 1. Ve světě je něco iracionálního (absurdního, nesmyslného), pak Sartre – nejradikálnější materialista, ateista: Nahodilost a nedostatečnost všeho, s čím se ve světě setkáváme, není nutné, aby to bylo, a přece to tu je. Abstraktní trojúhelník lze něčím vysvětlit, a přitom vůbec neexistuje. Existence věcí, tohoto kořene stromu, se vysvětlit nedá, bylo-by lze za pomocí boha, toho uznat nechce, proto je pro něj všechno jsoucno absurdní a nesmyslné.
 2. Dilema volby mezi absurditou a bohem.
 3. Otázkou je, kam spějeme (i s filosofickou úvahou), je-li všechno reálné beze smyslu.

Volba boha

 1. Bůh je pro filosofa předmětem myšlení, a ne předmětem projevu lásky a uctívání.
 2. Bůh musí být zcela odlišný od ostatního jsoucího.
 3. Bůh musí být reálný a mít znaky ideálna.
 4. Bůh je nutný jako ideální jsoucno, je tedy věčný, nadčasový, nadprostorový, individuální, plně živý.
 5. Má vlastnosti nejvyšší formy jsoucna (duchovnost, osobnost) – teodicea.
 6. Vypovídání bůh je – je má jiný význam (analogia entis).
 7. Buď bůh existuje jako jiná jsoucna, ale v každém ohledu je nekonečně vyšší (jen kvantitativní rozdíl?), nebo musíme tvrdit, že o něm nelze nic vědět (tedy ani o jeho existenci?) – obojí nesprávné.
 8. Tedy je napětí mezi antropomorfizací a absurdním nesmyslem, absolutní nepoznatelností boha.
 9. Střední cesta – cesta analogie Akvinského (analogia entis? via affirmationis, via negationis, via eminentiae).

Vztah boha ke světu

 1. Je-li nekonečný, mimo něj nemůže nic existovat – monismus (má-li bůh vědomí, pak panteismus).
 2. Svět je pak totožný s bohem nebo jeho částí (bůh by se pak skládal z nahodilých částí).
 3. Dynamický vztah – vznikání je cosi jsoucího, existuje; bůh musí být nejen jeho důvodem, ale také jej určuje – šlo by to pak proti svobodné vůli člověka.
 4. Řešení: Bůh není jiné jsoucno vedle věcí ve světě, jeho bytí i působení je nad stvořením, je to jiné bytí a jiné působení.

Bůh filosofů (nekonečné, nutné a všechno zdůvodňující jsoucno) a Bůh náboženství se liší svatostí

 1. Svatost je prazákladní danost, neodvoditelná.
 2. Dnes názor – bůh metafyziky je jiný než svatý Bůh náboženství, most mezi vírou a myšlením se zřetelem k bohu neexistuje (my tvrdíme opak: všechno, co můžeme filosoficky říci o bohu, může uznat o Bohu i člověk náboženský).
 3. Náboženství říká o bohu-Bohu víc než filosofie.
 4. Filosof hledá v bohu rozumové vysvětlení světa, aby uhájil svůj racionalismus – vyznává vysvětlitelnost jsoucna (neuchyluje se k absurditě Sartreho), Spinozova rozumová láska k bohu je jen poznáním, hranicí, za kterou je tma.

I. vatikánský koncil definoval princip poznatelnosti (ne důkazu!) Boží existence přirozeným světlem rozumu a nepoznatelnosti jeho esence.

Bocheński, J. M. (aktualizace 14. 1. 2021)