Nová farnost. Pastorační nástin

TMT001.10TKK

Drahé sestry a bratři v Kristu, milé děti. Máme před sebou čas, který máme společně prožít jako jedna farní rodina. Záleží na nás, jak takový Boží dar přijmeme a zúročíme. Budu velmi rád, když se budeme setkávat často, zvláště na bohoslužbách a setkání nám bude radostí. A k tomu nám může pomoci i nějaké to dobré předsevzetí.

Možná znáte příběh o dvou chlapcích, kdy oba mají před sebou láhev s limonádou, do půlky vypitou. Ten první je od přirozena škarohlíd a při pohledu na takovou poloprázdnou láhev limonády se celý mračí a mrouká si sám pro sebe, nadává a láteří, že má už jenom limonády půlku. A ten druhý chlapec, který je obdařen radostí, byl rodiči vychován k pokoře a vděčnosti, byť by se jednalo o maličkosti, celý jásá a raduje se, že má před sebou ještě půlku láhve limonády. Vysvětlujme si (interpretujme) věci kolem nás v duchu pravdy, avšak pozitivně, v Duchu Božím, v Duchu svatém, buďme plni naděje, odpuštění a radujme se i z maličkostí.

Možná víte, co to znamená lovit bobříky (bobřík plavec, bobřík mlčení). Je to cesta vědomého zdokonalování se u foglarovské, potažmo u skautské mládeže, a to po stránce tělesné i duševní. Křesťané se jistě mají zdokonalovat po stránce duchovní. Staňme se, ve prospěch našeho duchovního zrání a pro jednotu naší farní rodiny, lovci bobříka dobrého slova, kdy se zaměříme na to, abychom se zcela vyhnuli pomluvám a nactiutrhání našich bližních. Takový bobřík dobrého slova dobře zapadá i do božího plánu, do starobylého mravního řádu promulgovaného na hoře Sinaj, když Bůh po nás osmým přikázáním žádá, abychom nepromluvili křivé svědectví proti bližnímu svému.

Chtěl bych, abychom ve farnosti (farnostech) společně dále kráčeli po stezkách, které připravilo dobré dílo minulosti. Naučme se projevům vděčnosti za každý dobrý skutek, za každou drobnou službu pro jednotné společenství farní rodiny. Přemýšlejme jak a čím může každý z nás přispět pro společné dobré dílo. Farní rada nám pomůže dobré dílo koordinovat, pastorační plán (do Vánoc či na celý nový školní rok) nám bude prospěšnou vizí evangelizace. Věřím, že se nám podaří ve farní rodině najít místo pro každého, místo pro revoluci dobra. Mám tím na mysli i sebe, dále našeho jáhna, katechetky, kostelníky, varhaníky, schóly, ministranty, uklízecí skupiny, květinářky, hospodáře far a kostelů, správce farního webu v Halenkovicích a další, v neposlední řadě naše nemocné, kteří do farní rodiny patří a drží nás v dobré kondici pro konání dobra svojí modlitbou spojenou s přijetím osobního kříže, své nemoci.

Sám si dávám za úkol nad rámec svých povinností spustit nový farní web zastřešující všechny tři naše farnosti (předesílám, aby nedošlo k nedorozumění – farní web farnosti Halenkovice zůstává v plném rozsahu, tam se zcela bez omezení a změn bude pokračovat v započatém dobrém díle, díky dobré vůli správců této domény). Po technické stránce potřebuji pro nový farní web pomoc a prosím, kdo se nabídne pro tuto službu? Vizi webu mám, rád ji s Vámi na farní radě prodiskutuji, vyjdu vstříc Vašim požadavkům. Už i tuto promluvu bych rád pro farní web a tím i Vám poskytl, abychom si mohli kdykoliv (i v soukromí) připomenout její slova.

Rád bych, aby každý v našem farním společenství, a zvláště v kostele, třeba i nově příchozí či ten, kdo hledá smysl života a Boha, nacházel přijetí, pochopení, útěchu, povzbuzení, soucit a křesťanskou lásku. V Kristu jsme svobodní, naše svoboda volby v Kristu se rozhoduje pro dobro, pokoj, lásku a jednotu.

Na závěr si připomeňme dvě předsevzetí:

  1. Předsevzetí pozitivní interpretace skutečností života.
  2. Předsevzetí (lovení bobříka) dobrého slova.

Bůh Vám žehnej. Váš otec Tomáš.

TK (aktualizace 8. 3. 2021)