Panna Maria. Matka Boží. Mariino Boží mateřství

PMR101.10GDD237.238

Popření pravého Kristova lidství vedlo ve svém důsledku také k popření pravého Mariina mateřství. Popření pravého Kristova Božství vedlo k popření toho, že Panna Maria je Matka Boží, Bohorodička.

To, že je Maria Matkou Boží, Bohorodičkou bylo přímo zpochybňováno heretickými nestoriány, kteří neuznali pro Marii titul Theotokos a označovali ji jen jako Anthrópotokos nebo Christotokos.

Článek víry – Maria je skutečně Matkou Boží:

V apoštolském vyznání víry církev vyznává o Božím Synu, že se: „narodil z Marie Panny“. Jako Matka Božího Syna je Maria Matkou Boží. Efezský koncil (431) vysvětlil spolu s Cyrilem Alexandrijským proti bludaři Nestoriovi: „Pokud někdo nevyznává, že Emmanuel (Christos) je skutečně Bohem, a že kvůli tomu je svatá Panna Bohorodičkou (Theotokos) – neboť porodila podle těla Slovo (Logos), které pochází z Boha a stalo se tělem – nemá správnou víru (ať je vyloučen). Následující všeobecné církevní koncily pak toto učení opakovaly a potvrzovaly.

Dogma (článek víry) o Mariině Božím mateřství obsahuje dvě pravdy:

a) Maria je skutečně matkou, což znamená, že přispěla k vytvoření Kristovy lidské přirozenosti jako takové, jako každá jiná matka přispívá k vytvoření plodu lůna.

b) Maria je skutečně Boží Matkou, což znamená, že přijala-počala druhou božskou osobu a tu porodila, ovšemže ne podle Boží přirozenosti, nýbrž podle přijaté lidské přirozenosti.

Svaté Písmo učí o Mariině Božím mateřství věcně, když na jedné straně dosvědčuje pravé božství Kristovo a na druhé straně pravé mateřství Mariino. Maria je v Písmu svatém nazývána matkou Boží, jeho matkou, matkou Pána. U proroka Izaiáše je pravé Mariino mateřství jasně předem zvěstováno slovy: „Hle panna počne a porodí Syna, a dá mu jméno Emmanuel.“ Podobnými slovy předal anděl Marii poselství: „Hle, počneš a porodíš Syna, a dáš mu jméno Ježíš. Mariino Boží mateřství je také ukryto ve slovech: „Proto bude také Svatý, který se z tebe narodí, nazván Synem Božím.“ A jinde: „Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy.“ Závěrem lze říci: žena, která porodila Božího Syna, je Bohorodičkou či Boží matkou.

Ott, L., translated by Káňa, T. (aktualizace 23. 3. 2021)