Slovníček Heidegger

Slovníček k četbě Heideggera doplňuje malý filosofický slovníček, který je publikován jinde na webu Károviny. Je opět velmi hrubý, neúplný a upřednostňuje jen něco. Dochází k tomu, že německé, pro Heideggera klíčové, slovo Dasein se dostává do angličtiny v původní podobě bez překladu, zatímco v češtině máme již ustálené slovo pobyt (J. Patočka).

Nejen Heidegger je pak proslulý svými filosofickými novotvary, které generují při překladu novotvary v jiných jazycích. Svědectví mého boje s anglickými filosofickými výrazy při překladu do češtiny snad může být někomu pomocí, jsem otevřený kritice a následným korekturám.

TK (aktualizace 7. 2. 2021)

AnglickyČeskyPoznámkaNěmecky
absencenepřítomnost  
alétheiane-skrytost, odkrytostHeidegger tak rehabilitoval pojem pravdy jako odkrývání skutečného bytí; rehabilitovat filosofii jako instanci ochraňující bytí před pádem do skrytosti (pravda se nesprávně pojímala jako shoda rozumu se skutečností (adequatio rei et intellectum) a to za předpokladu tradiční metafyziky o bytí jako stálé přítomnostialétheia
alreadinessuž-substantivumuž-skostGewesenheit
analysis of Daseinanalýza pobytuanalýza způsobů lidské existenceDaseinsanalyse
anticipationočekávání  
appropriationpřivlastňování Ereignis, Ereignung
authentic beingautentické bytí  
authenticityautenticita Authentizität
being is always the being of somethingbytí je vždy bytím něčeho  
being-at-allbytí-zcela  
being-in-the-worldbytí-ve-světěvýchozí pozice lidské existenceIn-der-Welt-sein
being-thus-and-sobytí-tak-a-tak  
being-with-othersbytí-s-jinými  
common talkingspolečné mluveníHeidegger(?)Gerede
Comprehensive analysis of Dasein in its „ordinary average everydayness“. Relate Dasein to time. Analysis of being in „general“Komplexní analýza pobytu v jeho „běžné normální každodennosti“. Dát do souvislosti pobyt a čas. Analýza bytí „obecně“.  
concealing-and-revealing (the)skrývání-a-vyjevováníutajování-a-vyjevování (méně vhodné) 
concealment (the)skrývání seutajování (méně vhodné) 
consciousness itself = transcendental ego (Descartes) = absolute being (Husserl)vědomí samo = transcendentální ego (Descartes) = absolutní bytí (Husserl)sjednocující sféra pro objekty a úkony, vědomí nemůžeme poznat přímo, jen skrze jeho objekty a úkony, dává svým vlastním objektům a úkonům bytí 
curiosityzvědavost Neugier
Daseinpobytpřeklad J. PatočkaDasein
Dasein (is unique and) has its being as being-with-otherspobyt (je jedinečný a) má své bytí jako bytí-s-jinými  
Dasein = human being = praesentia (i.e. generally meaning „existence“) in 18. centurypobyt = lidské bytí, člověk = praesentia (což je všeobecný smysl „existence) v 18. století  
Dasein as being-in-the world and being-with-otherspobyt jako bytí-ve-světě a bytí-s-jinými  
Dasein can be authentically (authentic being) or inauthenticallypobyt může být autenticky (autentické bytí) nebo neautenticky  
Dasein is already in the world, world is part of Dasein´s being, being-inpobyt je už ve světě, svět je součást bytí pobytu, bytí-v  
Dasein is not reducible to a „physical body“, a separated „mind“pobyt není redukovatelný na „fyzické těleso či fyzický objekt“, na oddělenou „mysl“  
Dasein is thrown possibilitypobyt je vržená možnost  
Dasein loses itself in otherspobyt ztrácí sám sebe (se ztrácí) v jiných  
disclosiveodkrývacívyjevovací (méně vhodné) 
disclosureodkrývánívyjevování (méně vhodné) 
disclosure (to)odkrývat  
disclosure-as-suchodkrývání-jako-takovévyjevování-jako-takové (méně vhodné) 
dispensation(s)zřeknutí se  
Ereignispřivlastňující událostdění odkrýváníEreignis
errancypochybeníméně vhodné: chybování 
fallenness (its binding into the They-world)padlost (jeho=pobytu svázanost se světem-oni)Ve smyslu neautentického bytí. Padlost v něčem podobná, ale v zásadě jiná, „padlé“ lidské přirozenosti v soteriologii. 
forgetfulnesszapomnění  
forgettingzapomenutí  
Heidegger set the practical Aristotle (building) against the categorizing Aristotle (destruction)Heidegger staví praktického Aristotela (stavění) proti kategorizujícímu Aristotelovi (ničení)Heidegger přišel s novou interpretací Aristotela, co se týká bytí 
hiddennessskrytost  
human beinglidské bytílidská bytost, člověk 
in-ness – bound up in relations of practical concern and states of mind (not in geometrically-understood space)v, ve-substantivum – svázanost vztahy praktického zájmu či praktické starosti a stavů mysli (ne v geometricky-chápaném prostoru)ve-skost 
installationinstalováníinstalace (méně vhodné)Sich-ins-Werk-setzen
movementpohybhnutí (v jiném kontextu) 
ontological differenceontologický rozdílontologická odlišnost 
original strugglepůvodní boj Urstreit
practical „understanding“ and „states of mind“ are fundamentalpraktické „rozumění“ a „stavy mysli“ jsou fundamentální  
presencepřítomnost  
present-at-hand – theoreticalpřítomný-u-ruky (být po ruce, být k dispozici;) – teoretický – asi se myslí použití kamene namísto kladiva vorhanden
projectrozvrhmůže být autentický (možno přeložit jako plán v jiném kontextu)Entwurf
project (to))rozvrhovat  
projectingrozvrhující  
projectionrozvrhování  
ready-to-hand – practical – a hammerpřipravený-do-ruky (před-vyrobený) – praktický – nějaké kladivo zuhanden
reciprocityvzájemnost Gegenschwung
resolutionodhodlání  
retrievezískat zpět  
Scribblingčmárání Geschriebe
strugglebojpolemosStreit
they-worldoni-svět  
thrown anticipationvržené očekávání  
throwness, Dasein is in timevrženost, pobyt je v časevýchozí vsazenost do světa, výchozí pozice pobytu „zde“Geworfenheit
turnobratHeideggerova druhá fázeKehre
understanding – is not intellectual, not theoretical, it might not even be articulated, is Dasein´s first and fundamental way of being-in-the-worldrozumění – není ani intelektuální, ani teoretické, nemůže být dokonce ani vysloveno (artikulováno), je to první a zásadní či fundamentální způsob pobytu pro bytí-ve-světě Understanding
wanderingputování  
withdrawalodstrčení  
withdrawing-and-arrivingodstrkování-a-přicházení  
world-disclosivesvět-odkrývající  
world-disclosureodkrývání-světa  
wrestinguchvácení  
zzzco-ještě-neníco-zbýváNoch-nicht-sein
zzzponechavostponechání, odevzdanostGelassenheit
zzzseneosobní seMan
zzzsestava, nastavení, nastavenostcelková optika instalovaná novověkým racionalismem (vše libovolně objednatelné a účelově nastavitelné)Gestell
zzzsoučtveřísoučtveří parametrů světa (země, nebe, božské a smrtelné)Geviert
zzzstarostexistenciálSorge
zzzsvětlinacharakterizující pobyt jako jedno z míst, v němž se děje bytí jsoucího vystupováním ze skrytostiLichtung

TK (aktualizace 27. 2. 2021)