Ježíšovo královské mesiášství i pro pohany

DVNC06.17SNM

V USA či v Kanadě bylo (a je) běžné, že lidé vážili i delší cestu a zaplatili dvacet pět i sto dolarů za jeden talíř, tedy porci, aby se mohli zúčastnit slavnostní večeře, na které se měl objevit slavný politik, nebo dokonce jen kardinál či biskup.

Dnes slavíme zjevení Pána Ježíše mezi lidmi. Antičtí Řekové používali slovo „epifanie – zjevení“ k tomu, aby popsali zjevení (manifestaci) boha mezi lidmi. Církevní řečtí otcové užívali slova epifanie pro inkarnaci – vtělení Božího Syna. Tak, jak se dnes slavnost slaví v západní církvi, odkrývá významný pohled na vánoční tajemství, totiž zjevení (manifestaci) všeobecného království či vlády novorozeného krále, jak se dramatickým způsobem popisuje ve zjevení (manifestaci) Pána Ježíše mágům (mudrcům z východu.) Opět se zde hojně používá symboliky světla. „Tento den se Kristus zjevil světu jako světlo prozařující temnotu. Měli bychom Krista ve víře následovat, a tak se stávat světlem pro druhé.“ (slavnostní požehnání)

První čtení z proroka Izaiáše nám připomíná, že židé prožívali návrat z babylónského vyhnanství jako pouť do Jeruzaléma. Prorocký básník si představuje, jak se všechny národy připojí k této pouti za světlem. Bůh, který zjevuje sebe sama v Ježíši Kristu, je světlem prozařujícím temnotu lidského stavu, okolností. Pohané (ne-židé), kteří dávají odpověď na toto Boží zjevení v Kristu, jsou symbolizováni mágy, mudrci z východu. Žalm popisuje blaženost Božího království, pokud se taková nabídka plně přijme. Modleme se, ať mohou všichni uvidět toto světlo!

Svatý Pavel ve druhém čtení zdůrazňuje, že Bůh se zjevil v Pánu Ježíši, a to nejen židům, ale všem národům. Pohané (ne-židé) jsou nyní spoludědici spolu se židy, jsou údy Kristova těla a podílí se na Božím zaslíbení. „Bůh Vás povolal z temnoty svým podivuhodným světlem: Ať jste pevní (silní) ve víře, v naději i v lásce.“ (slavnostní požehnání)

Židé v době, kdy toužili po nezávislosti a samosprávě, neustále očekávali mesiáše, pomazaného krále, bojovníka za svobodu, osvoboditele od poroby a útlaku. Dokonce existoval horoskop, který vypovídal o mesiášské hvězdě, a tak lze chápat, že pověrčivý král Herodes mohl být mágy, astrology z východu, znepokojen. Ale namísto toho, abychom pátrali po skutečnostech, které vytvářejí pozadí tohoto příběhu, tak se můžeme ptát: Co se nám evangelista Matouš, inspirovaný Bohem – Duchem svatým, pokusil ukázat, když toto vyprávění přidal ke svému evangeliu, protože evangelium je Boží slovo pro nás? Když budeme citovat Písmo, Matouš nás učí tomu, že Ježíš je vladař, který má být králem či dobrým pastýřem pro Boží lid. Boží zjevení (sebe-manifestace, sebe-zjevení) v Ježíši Kristu je pro všechny, nejen pro vyvolené! Všichni hledající by se měli přidat k těm, kteří jdou za Světlem světa, za Kristem!

Misálek, translated by Káňa, T. (aktualizace 5. 5. 2021)